Power Station, Taiwan Yilan, Taiwan Nan'an, China Dogs in Yilan Weaving Loom in Xiamen, China Weaving Loom in Xiamen, China Classroom,  Xiamen, China School Children, Xiamen, China Wall in Classroom, Xiamen, China Mandalay, Myanmar